Ab Nä - Rö Oy

Gamla Landsvägen 89

64530 NORRNÄS

Pälsdjursfodertillverkare sedan 1964.

Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

FÖRETAGET

Hur det började  - första verksamhetsåret.

 Första protokollförda mötet hölls fredagen den 13 december 1963 kl 19.00 vid Norrnäs folkskola. Det var det konstituerande mötet för att bilda ett aktiebolag för byggande av ett centralfryseri och foderkök.

 Närvarande: Rafael Björkqvist, Birger Backlund, Henrik Liljedahl, Lars Langels, Lars Östman, Jörgen Wickman, Volmar Lybäck, Alfred Sjöblad, Sivert Nybacka, Hilding Skomars,  Arne Rönn, Alvar Westlin, Per Sjöberg, Alvar Lybäck,  Åke Malm, Rainer Skomars, Nils Nordman, Erik Hägglund, Sisko Pantsar, Ruben Bonde, Hemming Wahlström, Georg Perjus, Ingmar Södergård, Fjalar Backlund, Gunnar Sten, Walter Sjöberg, Gösta Gullström, Signar Söderman och Gunnar Skomars.


 Gunnar Skomars hälsade välkommen och uttryckte sin och bygdens stora glädje över att ett länge diskuterat centralfryseri och -kök nu äntligen stod inför ett avgörande. Han hoppades att den anda och samarbete som blir rådande inom det påtänkta bolaget skall lända farmarna och hela bygden till fromma.

 Den föreslagna bolagsordningen godkändes och man beslöt att bilda bolaget. Namnförslag diskuterades. Understödda namnförslag var Norma, Narmo samt Narö.

 Till interimsstyrelsen valdes: Volmar Lybäck, Sivert Nybacka, Lars Öhman, Birger Backlund och Rafael Björkqvist.

 Vid mötet den 15 december 1963 beslöts att köpa tomt i Norrnäs av K J Wester.

 Handels och Industriministeriet fastställde den 13 februari 1964 bolagsordningen.

 På byggnadskommittémötet den 2 mars 1964 beslöt att byggnaden uppfördes i egne regi med arbetsledning av Byggnadsbyrå Nybacka & Enqvist.                                    

 Stiftande möte hölls den 15 mars 1964 för Ab Nä-Rö Oy benämnda bolag i Närpes kommun.

Stiftande medlemmar var 38 med ett aktieinnehav om 86 st aktier. Totala aktieantalet var 100 st med nominella värdet 1000 mk. Till styrelse valdes Rafael Björkqvist, Nils Nordman, Volmar Lybäck, Henrik Skomars och Sivert Nybacka.

 Vid styrelsemötet den 27 april 1964 valdes Leif Gullberg till verkställande direktör från och med 1 juni 1964.

 Vid styrelsemötet den 30 juni antogs Leif Simons offert att köra ut fodret. Priset blev 47 penni per löpande kilometer.

 På styrelsemötet den 22 juli 1964 beslöt man att igångsätta fodertillverkningen den 24 juli. Priset för fodret fritt vid farmen fastställdes till 38 penni per kg. Beslöts även att sälja foder till Korsnäs Frys Ab som ännu var under uppbyggnad.

 Från första november samma år höjdes priset med en penni till 39 penni per kg.

Första verksamhetsårets fodertillverkning blev 1 093 135 kg. Foderkunder fanns vid årets slut  ca 50 st.

Verksamheten idag

 Affärside´:

Att bygga, sköta och underhålla ett fryseri jämte pälsdjursfoderkök för tillverkning  och distribuering av pälsdjursfoder till pälsdjursfarmare i regionen. 

 

Företagets grundläggande värderingar:

Bolagets prissättning på foder skall täcka kostnader och egenfinansiering för framtida investeringar, ingen målsättning att dividend skall utdelas. Årsrabatt kan ges om resultatet det medger. Foder distribueras till samma pris utefter utkörningsrutterna inom Närpes och Kristinestad oberoende av fodermängd, vid liten fodermängd kan distributionsagarna bli färre än för stor fodermängd.

Utmärkande för företagskulturen:

Bolaget ägs av foderkunder och före detta foderkunder. Den senare gruppen har varit passiva ägare.  En betydande majoritet av kunderna är aktieägare. Styrelse och foderkommitte´ består av foderkunder.

 Produkter och tjänster.

Pälsdjursfoder distribuerat till farmen.

Övriga tjänster: bl a administration av insamling av rävkroppar och fett, informationsbrev till farmare. Förmedling av för farmningen typiska tillbehör samt förnödenheter. Saga Fur:s skinninsamlingsombud.

 Omsättning:

Omsättning varierar i huvudsak beroende på konjunkturerna inom pälsbranschen.


År 2006      1,8 milj euro    10 627 ton foder.

År 2007      1,9 milj euro    10 149 ton foder. 

År 2008      1,9 milj euro      9 693 ton foder.

År 2009      1,9 milj euro      9 305 ton foder.

År 2010      1,5 milj euro      8 344 ton foder. 

År 2011      1,8 milj euro      8 155 ton foder.

År 2012      2,3 milj euro      8 426 ton foder.

År 2013      2,5 milj euro      8 340 ton foder.

År 2014      5,4 milj euro    15 608 ton foder. (18 mån)

År 2015      2,8 milj euro      9 534 ton foder.

År 2016      2,0 milj euro      7 609 ton foder

  

Egen kontroll - Godkännande -Kvalitet

 Egen Kontroll

I enlighet med foderlagen 86/2008 17 § är en näringsidkare skyldig att ordna egenkontroll för sin verksamhet. Med egenkontroll avses näringsidkarens eget kontrollsystem, som syftar till att garantera att den foderprodukt som släpps ut i handeln håller de krav som ställs på den.

I egenkontrollsystemet ska de kritiska punkterna med avseende på tillverkning och hantering av foderprodukterna identifieras och upptecknas speciellt med beaktande av den hygieniska kvaliteten. En regelbunden kontroll av detta ska också ordnas.

 

I jord- och skogsbruksministeriets beslut om pälsdjursfoderanläggningar, pälsdjursfodercentraler samt behandlingsanläggningar för pälsdjurskroppar förutsätts det att en anläggning ska ha en egenkontrollplan. Med en egenkontrollplan avses verksamhetsidkarens eget kontrollsystem som syftar till att garantera att den foderprodukt som släpps ut i handeln fyller de krav som ställs på den.

 

 Kvalitetspolicy

 Att tillverka och distribuera pälsdjursfoder inom bolagets verksamhetsområde för uppfödning av pälsdjur. Fodrets kvalitet skall uppfylla myndigheters och intresseorganisationers krav på gott pälsdjursfoder samtidigt som fodrets egenskaper och pris skall vara anpassade för optimal lönsamhet för uppföding.

 Miljöpolicy

 Målsättning att inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, utan att gå ett steg längre, där det är är tekniskt möjligt, och med hänsyn till miljöfördelarna är ekonomiskt rimligt. 

 Godkännande och registreringsnummer av Livsmedelssäkerhetsverket Evira:

Dnr 34/773/98 datum 13.10.2000. Registreringsnummer FI00220042.och

Dnr 23/737/2003 datum 5.12.2003 enligt förordning JSM 850/2005 och EU 1774/2002

Godkännande nummer FIF2-005/761/2006